Uživatel:
Heslo:
HOTLINE
415 736 451/107
PříručkyŽádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Stáhnout
ŠABLONA - Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
 
Bioodpady - malý rádce využíváním bioodpadu Stáhnout
Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo nám v dnešní době přijde už jako běžná věc. Nemalá část odpadů odvážených na skládky je však tvořena biologicky rozložitelnými odpady.
Na skládkách tak končí velké množství odpadu, který lze jinak dobře využít. Bioodpady jsou velmi dobře rozložitelné, lze je přeměnit na kompost a získat tak kvalitní hnojivo.
Kompostování patří k nejstarším a nejpřirozenějším způsobům zlepšování vlastností půdy. Kompost výrazně přispívá k udržení zdravé půdy a k výživě rostlin. Za kompostování považujeme přeměnu optimální skladby biologicky rozložitelných surovin (organických zbytků) působením mikroorganismů za dostatečného přístupu vzduchu resp. vzdušného kyslíku. Zde je tedy několik rad k výrobě kompostu a jeho následného využití.
 
Dopravce odpadů Stáhnout
Příloha č. 27 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., Dopravce odpadů.
 
ECOBAT - Baterie do koše nepatří Stáhnout
Informační leták o třídění baterií.
 
Evidenční list nebezpečných odpadů Stáhnout
ŠABLONA - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.
 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady Stáhnout
ŠABLONA - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2008 ("roční hlášení").
 
Hliník - zbytečný odpad Stáhnout
Informační materiál o správném nakládání s hliníkovým odpadem.
 
Informační pomůcka MŽP k problematice nebezpečných odpadů Stáhnout
V České republice vzniká ročně více než 1, 5 mil. tun nebezpečných odpadů. Přestože jejich produkce trvale klesá, tento druh odpadu představuje, při nesprávném nakládání, jisté ohrožení životního prostředí a zdraví.
Předkládaná Informační pomůcka má přispět k lepšímu a účinnějšímu šíření informací o nebezpečných odpadech v naší společnosti.
Je určena zejména pro pedagogy a pro osoby zabývající se osvětou dospělé populace v této oblasti.
 
Jak založit kompost? Stáhnout
Leták o správném postupu při zakládání kompostu.
 
Metodická příručka MŽP - reduktivní technologie Stáhnout
Metodická příručka MŽP pro použití reduktivních technologií in situ při sanaci kontaminovaných míst.
 
Metodické doporučení MŽP - odpady ze zdravotnictví Stáhnout
Metodické doporučení MŽP k nakládání s odpady ze zdravotnictví (z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení).
 
Metodický návod MŽP - stavební odpady Stáhnout
Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.
 
Metodický pokyn MŽP - stavební odpady (rekonstrukce a odstraňovaní staveb) Stáhnout
Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.
 
Metodický pokyn MŽP - hodnocení priorit (kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst) Stáhnout
Metodický pokyn MŽP - hodnocení priorit (kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst).
 
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání a/nebo odstraňování odpadů Stáhnout
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání a/nebo odstraňování odpadů dle příloh č. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
 
Obecně závazná vyhláška města Žatec o odpadech Stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 města Žatec, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.
 
Plán odpadového hospodářství města Žatec Stáhnout
Plán odpadového hospodářství schválený zastupitelstvem v roce 2005.
 
Postup při odhlašování motorového vozidla z evidence Stáhnout
Návod jak postupovat při odhlašování motorového vozidla z evidence z registru vozidel.
 
Práce s azbestem - praktická příručka Stáhnout
Praktická příručka o osvědčených postupech pro prevenci či minimalizaci rizik azbestu při práci (potenciálně) zahrnující kontakt s azbestem: pro zaměstnavatele, zaměstnance a inspektory práce.
 
Společné sdělení MZe a MŽP ve věci vyjasnění komodity "hnůj" Stáhnout
Společné sdělení Ministerstva Zemědělství a Ministerstva Životního Prostředí ve věci vyjasnění komodity "hnůj".
 
Standardy zeleného úřadování Stáhnout
Informační materiál (nejenom) pro veřejné instituce (úřady, školy,...) o ekologičtějším provozu těchto institucí.
 
Suroviny v popelnici Stáhnout
Spotřeba materiálů v české ekonomice a její důsledky pro odpadové hospodářství.
 
Trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Stáhnout
Trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.
 
Vyhláška č.374/2008 Sb., o přepravě odpadů Stáhnout
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
 
Zákon č.106/2005 Sb., Úplné znění zákona o odpadech Stáhnout
Úplné znění zákona č.185/2001 Sb., o odapdech a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č.477/2001Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č.275/2002 Sb., zákonem č.320/2002, zákonem č.167/2004 Sb., zákonem č.188/2004 Sb., zákonem č.317/2004 Sb. a zákonem č.7/2005 Sb.
 
Zařízení k nakládání s odpady v Ústeckém kraji Stáhnout
Přehled zařízení pro nakládání s odpady v Ústeckém kraji včetně zhodnocení kapacit zařízení a kategorií odpadů.
 
Zařízení k nakládání s odpady v Ústeckém kraji-02 Stáhnout
Zařízení k nakládání s odpady (vyjma autovraků) v Ústeckém kraji.
 
Zelené úřadování Stáhnout
Stále více úřadů i dalších institucí (knihoven, univerzit, …) se zajímá o to, jak by mohly nakupovat a provozovat své prostory šetrněji k životnímu prostředí, kde hledat informace o vhodných výrobcích a produktech, kde najít inspiraci pro opatření, která by snížila zátěž pro životní prostředí.
Environmentálně příznivé chování úřadů nejen že šetří životní prostředí, ale má i další důležité role: pozitivně ovlivňuje své okolí – občany, návštěvníky, firmy a zároveň může svou poptávkou zvýšit dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu a může také znamenat úspory nákladů.
 
Aktuality     |     Poruchy     |     Požadavky     |     Znalosti     |     Příručky     |     Kontakty     |     Oblíbené